Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o.

 

 

Spoločnosti LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o. bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o.“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/P279 bola podpísaná dňa 29.11.2018, na centrálnom registri zmlúv zverejnená dňa 04.12.2018 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 05.12.2018.
Hlavným cieľom projektu ,,Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy LAK SERVIS PREŠOV, s.r.o.“ je zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy a zároveň zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pri prevádzke priemyselnej budovy. Projekt prispeje k výraznej ochrane životného prostredia, k zníženiu nákladov na energie, ktoré budú môcť byť investované do inovácii vo výrobe či vzdelávania zamestnancov podniku.
 
Predmetom projektu je realizácia piatich opatrení týkajúcich sa zateplenia obvodového plášťa, výmeny okenných a dverných konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie vykurovacieho systému, inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies, inštalácia fotovoltického zariadenia na streche. Realizáciou navrhovaných opatrení bude podľa hodnotenia celková potreba energie znížená zo súčasných 123 630 kWh/rok na 80 100 kWh/rok, čo predstavuje zníženie o 35,21% v porovnaní s pôvodným stavom budovy. Projekt tiež prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 na predpokladanú hodnotu 10,94 t.ekviv.CO2 ročne, čo predstavuje zníženie o 42,67% oproti pôvodnému stavu.
 
Zámerom projektu je zabezpečenie ekologickejšej prevádzky priemyselnej budovy, výrazná úspora nákladov na spotrebované energie, zníženie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, hospodárnosť a efektívnosť pri vykurovaní a svietení, skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov pracujúcich v budove.
 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2018
Plánovaný termín ukončenia realizácie projektu: 07/2020
 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 142 665,10 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 121 265,33 EUR.
 
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti
 
Zverejnené dňa: 17.6.2019